Історія журналу

ISSN: 

2521-1218 (Print)

2521-1226 (Online)


Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т /відп. ред. Н. М. Корбозерова.

– (2002–2016). – К. : Логос.

Збірник наукових праць входить до наукометричної бази України. Є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю.

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р., No 693.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу мовної інформації: Серія КВ No 8228 від 17.12.2003 р.

Рік заснування: 1997

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, французька, німецька, іспанська.

Кількість опублікованих випусків збірника з 1997 по 2016: 40.

 

Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно-історичного і типологічного мовознавства,

лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства. Розраховано на широке коло філологів, викладачів,

перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. Збірник видається двічі на рік, передрук не припускається.

Статті пройшли відкрите, однобічне сліпе та подвійне сліпе рецензування. Всі статті перевірено на плагіат.

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.