ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА ЗІ СФЕРОЮ-ДЖЕРЕЛОМ “ЛІТЕРАТУРА” У СУЧАСНИХ ЗМІ ІСПАНІЇ

Ганна Вячеславівна Сингаївська

Анотація


У статті розглядаються деякі випадки використання прецедентних імен зі сфери-джерела “Література” в засобах масової інформації Іспанії з метою проведення дискурсивного, контекстуального, лінгвістичного і когнітивного аналізу семантики і функціональності прецедентних феноменів. Об’єктом дослідження є прецедентні імена (антропоніми) зі сферою-джерелом “Література” в дискурсі іспанських друкованих ЗМІ. Провідною для друкованої преси є функція впливу. У статті обґрунтовується використання власних назв у публіцистичному дискурсі у функції прецедентних імен, акцентується на тому, що наявність оцінного значення у структурі номена актуалізує прецедентність імені. Автор використовує описовий метод дослідження, що включає такі прийоми, як спостереження, когнітивну інтерпретацію і класифікацію. Практичний матеріал, представлений у цій статті, відібраний за допомогою методу суцільної вибірки. Особливу увагу автор приділяє прагматиці використання прецедентних феноменів і розглядає способи реалізації цільових установок публіцистів за допомогою даного явища. Використання результатів даної роботи можливо у лінгвокраїнознавчій практиці, риториці і стилістиці, у дослідженні питань, пов’язаних з національно-культурними особливостями сучасного іспанського суспільства, а також деяких аспектів міжкультурної комунікації. Прецедентні імена зі сфери-джерела “Література” є ефективним засобом актуалізації різних авторських ідей, засобом посилення їх експресивності, емоційності та оцінності.

Ключові слова


Прецедентний феномен; сфера-джерело; література; антропонім; ЗМІ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с. 2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М. : Издво ЛКИ, 2010. – 264 с. 3. Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. – М. : Изд-во Московского университета, 1999. – 149 с. 4. Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация : Сб. статей. – М. : «Филология», 1997. – Вып. 1. – С. 82-103. 5.Олизько Н. С. Интертекстуальность как системообразующая категория постмодернистского дискурса (на материале произведений Дж. Барта) : дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. – Челябинск, 2002. – 194с. 6. Красных В. В. и др. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 1997. – № 3. – С. 62–75. 7. Клушина Н. И. Имя собственное на газетной полосе // Русская речь. – 2002. – N1. – С. 53-56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russkayarech.ru/files/issues/2002/1/10- klishina.pdf 8. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. – Екатеринбург, 2007. – 207 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm 9. Боярских О. В. Прецедентные феномены со сферой-источником «Литература» в дискурсе российских печатных СМИ (2004-2007 гг.). Автореф. дис. … канд. филол. наук, специальность 10.02.01– русский язык. – Екатеринбург, 2008. – 24 с. 10. Быкова Л. В., Коптякова Е. Е. Функционирование прецедентного имени «Мюнхгаузен» в современных российских печатных СМИ // Litera. – 2017. – № 2. – С.1-9. DOI: 10.7256/2409-8698.2017.2.22523. URL: http://enotabene.ru/fil/article_22523.html. 11. Наумова И. А. О прецедентных феноменах из сферыисточника «русская классическая литература» в средствах массовой информации Российской Федерации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2017. – Т. 14, № 2. – С. 81–87. DOI: 10.14529/ling170212 12. Lomas C. Textos y contextos de la persuasión. Los medios de comunicación de masas y la construcción social del conocimiento / Сarlos Lomas // Enunciación, 2001. Vol. 6. Núm. 1. P. 6–12. 13. Pérez Rioja J. A. Diccionario de símbolos y mitos. – Madrid : Tecnos, 2008. – 434 р. 14. Нахимова Е. А. Прецедентные онимы в современной российской массовой коммуникации: теория и методика когнитивнодискурсивного исследования: моногр. – Екатеринбург, 2011. – 276 с.

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

ELMUNDO.es [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elmundo.es/. 16. EL PAÍS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elpais.com/ 17.ABC.es. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abc.es/.