Про журнал

Галузь та проблематика

Матеріали для розміщення у збірнику приймаються від фахівців у галузі лінгвістики та перекладознавства.

Мови публікації: українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, новогрецька, французька, російська.

Процес рецензування

Відповідно до міжнародних стандартів, публікації збірника проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне "сліпе") рецензування з погляду актуальності, новизни, новаторської постановки проблем, чіткості формулювань дослідницьких завдань, логічності й обґрунтованості висновків. Кожен текст, поданий для публікації у збірнику, підлягає змістовій та формальній оцінці. Стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам, які аналізують текст на предмет актуальності та новизни дослідження, самостійності авторських спостережень, мовного оформлення та відповідності загальним вимогам збірника. Рецензії є конфіденційними та відповідають нормам етичної політики видання. Рецензенти не можуть використовувати результати дослідження, представлені в статті для публікації. Рецензенти можуть запропонувати: - рекомендувати до друку; - рекомендувати до друку (після доопрацювання); - відмовити в рекомендації друку. Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається головним редактором видання.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.

Історія журналу

ISSN: 

2521-1218 (Print)

2521-1226 (Online)


Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т /відп. ред. Н. М. Корбозерова.

– (2002–2016). – К. : Логос.

Збірник наукових праць входить до наукометричної бази України. Є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю.

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р., No 693.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу мовної інформації: Серія КВ No 8228 від 17.12.2003 р.

Рік заснування: 1997

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, французька, німецька, іспанська.

Кількість опублікованих випусків збірника з 1997 по 2016: 40.

 

Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно-історичного і типологічного мовознавства,

лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства. Розраховано на широке коло філологів, викладачів,

перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. Збірник видається двічі на рік, передрук не припускається.

Статті пройшли відкрите, однобічне сліпе та подвійне сліпе рецензування. Всі статті перевірено на плагіат.

Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.