Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом (для списку літератури – 12); авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Матеріали для розміщення у збірнику приймаються від фахівців у галузі лінгвістики та перекладознавства. Мови публікації – українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, новогрецька, французька, російська. Текст статті має відповідати чинним вимогам до наукових статей та міжнародним науковим стандартам.

Стаття повинна відбивати сучасний стан наукової проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. У статті відбивається новий аспект дослідження.

Висновки мають бути аргументованими, публікацію проілюстровано прикладами, а текст статті обґрунтовано посиланнями. Основні вимоги до якості змісту статей: якість, оригінальність, читабельність, відповідність заявленій темі.

Обсяг публікації: стаття – від 8 сторінок.

Правила подачі матеріалів для опублікування: Матеріали статті, дві відскановані рецензії та дані про автора українською, англійською та російською мовами: автор, ім’я, по батькові (повністю у називному відмінку), назва статті, місце роботи, вчений ступінь і звання / навчання в аспірантурі, докторантурі, адреса для листування, телефон, e-mail, факс (за наявності), необхідно надіслати на електронну адресу zbirnykninako@ukr.net трьома файлами, вкладеними в один лист. Назви файлів пишуться тільки латиницею. Наприклад: Ivanenko_article для статті, Ivanenko_dan для рецензій.

Після перевірки матеріали подаються до редакційної колегії збірника в роздрукованому варіанті за адресою: 03680, Україна, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 701, Київський національний лінгвістичний університет.

ЗМІСТ і ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, що надсилаються до редакції наукового збірника. Представлені в роботі дані повинні бути оригінальними. Не допускається подання до редакції робіт, які вже надруковані в інших виданнях або надіслані для публікації в інші редакції. У наукових статтях передбачаються наступні блоки (в тексті статті БЛОКИ не зазначати):

БЛОК 1 – номер УДК (є обов’язковим), друкується з лівого боку, жирним шрифтом Times New Roman, розміром 14, поряд з УДК – зазначається розділ, в якому має бути розміщено статтю: проблеми ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО І ТИПОЛОГІЧНОГО МОВОЗНАВСТВА; проблеми МОВОЗНАВСТВА; проблеми СЕМАНТИКИ; проблеми ПРАГМАТИКИ; проблеми КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ; проблеми КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ; проблеми ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА.

БЛОКИ 2–4 – нижче зазначена інформація українською, російською, англійською мовами. Якщо статтю написано німецькою, іспанською, італійською, новогрецькою або французькою мовами, то зазначена інформація обов’язково додається і мовою оригіналу (використання інтернет-перекладачів, які дають переклад без урахування стилю, зв'язку слів у реченнях, що робить текст незрозумілим та значно спотворює сенс НЕПРИПУСТИМО): - назва статті (скорочення та абревіатури неприпустимі), друкується ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ жирним шрифтом; - прізвище (а) та ініціали автора (ів) (прописними літерами курсивом); - адреса для листування (із зазначенням індексу), телефон, e-mail, факс (за наявності), якщо авторів кілька, то зазначену інформацію подають по кожному з них (прописними літерами без виділення); -вчений ступінь, звання та посада автора (ів) або студент, аспірант, докторант (із зазначенням структурного підрозділу організації (Інститут, кафедра тощо), скорочення неприпустимі (прописними літерами без виділення); - повна назва організації (із зазначенням форми власності, відомчої приналежності – абревіатури неприпустимі), її адреса (із зазначенням індексу) (прописними літерами без виділення); - анотація (від 150 до 250 слів) (з абзацу, розмір шрифту – 12, курсивом, слово анотація не пишеться); - ключові слова (у кількості 5–6, скорочення та абревіатури неприпустимі) (з абзацу, розмір шрифту – 12, курсив).

Вся інформація БЛОКІВ 2–4, крім анотації та ключових слів, друкується відцентрованим шрифтом Times New Roman 14 розміру. БЛОК 5 – повний текст статті мовою оригіналу.

У статтях обов’язковими є наступні розділи: - Вступ, до якого входять постановка проблеми, короткий огляд найновіших публікацій з теми дослідження, актуальність, мета, об’єкт та предмет дослідження, наукова новизна, матеріали та методи дослідження. ● Основний зміст. ● Отримані результати, їх обговорення. ● Висновки дослідження. ● Перспективи подальших наукових розвідок. ● Література та джерельна база дослідження. ● References (оформлені згідно з вимогами зарубіжними стандартами).

Текстовий матеріал статті повинен бути представлений: 1. у вигляді чіткої принтерної роздруківки у форматі А4, в електронному вигляді (Microsoft Word), з одинарним міжрядковим інтервалом розміром шрифту Times New Roman 14 (для списку літератури – 12), пронумерованими сторінками, без правок на аркушах. 2. Поля: угорі – 1,6 см, знизу – 1,6 см, праворуч – 1,75 см, ліворуч – 1,75 см, 3. у підмалюнкових підписах спочатку наводиться загальна підпис до малюнка (схеми, графіку тощо), а потім пояснюються всі наявні в ньому цифрові та буквені позначки; 4. в електронному текстовому файлі автоматичний абзацний відступ тексту складає 1,25 см, автоматичні вирівнювання та інше є обов’язковими. Текст повинен бути без переносів слів, без вирівнювання табуляцією, без зайвих пробілів. В тексті слід чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-). Клавіша Enter повинна використовуватися тільки для початку нового смислового абзацу, але не для початку нового рядка усередині абзацу; 5. після будь-яких заголовків, прізвищ, підписів до малюнків крапка не ставиться. Між кожним ініціалом і прізвищем завжди ставляться нерозривні пробіли. Ініціали розділяються крапками і пишуться перед прізвищем. Кома між прізвищем та ініціалами не ставиться; 6. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. Фрагменти ілюстративного тексту, які потребують виділення, підкреслюються; 7. посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках з посиланням на номер використаного джерела відповідно до його місцезнаходження в тексті, наприклад: [11, c. 8], посилання на кілька джерел – через крапку з комою, наприклад: [1; 5; 9].

Вимоги до електронних файлів ілюстрацій. Якість всіх графічних матеріалів повинно відповідати статусу наукової статті: всі ілюстрації повинні бути інформативними чіткими,  контрастними, з високим просторовим дозволом. Ілюстрації, раніше розміщені в Word, стають непридатними для відтворення у верстці друкованих матеріалів.

Формат графічних файлів: графіки, схеми, ілюстрації, діаграми, малюнки повинні бути збережені у форматі JPEG. Дозвіл – 300 dpi (пікселі на дюйм). Додатково подаються в окремому файлі.

БЛОК 6 – література (слово ЛІТЕРАТУРА друкується по центру великими жирними літерами, розмір шрифту – 14), в якому посилання подаються мовою оригіналу з абзацу 12 шрифтом, ТІЛЬКИ прізвище та ініціали виділяються курсивом. Література в списку повинна бути розташована в алфавітному порядку, причому спочатку видання російською та українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Всі роботи одного автора потрібно вказувати за зростанням років видання. У тексті посилання на літературні джерела наводяться у квадратних дужках. Автор несе відповідальність за

вірність даних, наведених у пристатейному списку літератури. Посилання, оформлені з порушенням правил, будуть видалені зі списку літератури. Бажано включати кілька посилань на членів редакційної колегії збірника.

БЛОК 7 – джерельна база (оформлення згідно з вимогами до блоку 6), за нумерацією продовжує список літератури.

БЛОК 8 – список літератури під заголовком REFERENCES (слово REFERENCES друкується по центру великими жирними літерами, розмір шрифту – 14), в якому посилання оформлюються згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список літератури блоку 6 та джерельну базу блоку 7, незалежно від того, є чи немає в ньому іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються. Приклад опису статті: Byzov A. L. Utina I. A. Centrobezhnye jeffekty amakrinnyh kletok v setchatke ljagushki [The centrifugal effects on amacrine cells in the retina of frog]. Neirofiziologiya [Neurophysiology], 1971, no. 3, pp. 293–300. (In Russian). Приклад опису монографії: Nigmatulin R. I. Dinamika mnogofaznykhsred [Dynamics of multiphase media]. Moscow, Nauka Publ., 1987. Pt. 1, 464 p. (In Russian).

Приклад опису статті із електронного журналу:

Kontorovich A. E. Korzhubaev A. G. Eder L. V. Prognoz mirovyh postavok jenergii: Metody, kolichestvennyh ocenok i prakticheskih vyvodov [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (accessed 22.05.2012).

Приклад опису статті з DOI:

Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077. Приклад опису статті із періодичного видання (збірники праць): Astakhov M. V. Tagantsev T. V. Jeksperimental'noe issledovanie prochnosti sustavov "steelcomposite" [Experimental study of the strength of joints "steelcomposite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125–130. (In Russian).

Приклад опису матеріалів наукових конференцій:

Usmanov T. S. Gusmanov A. A. Mullagalin I. Z. Muhametshina R. Ju. Chervyakova A. N. Sveshnikov A. V. Osobennosti konstrukcii razrabotki mestorozhdenija s primeneniem gidrorazryva [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267–272. (In Russian).

Приклад опису книги (монографії, збірників):

Kashnikov Y. A. Ashikhmin S. G. Mekhanika Gornykh Porod Pri Razrabotke Mestorozhdeniy Uglevodorodnogo Syr'ya [Rock Mechanics In The Development Of Hydrocarbon Deposits].Moscow, OOO "Nedra-Biznestsentr" Publ., 2007. 486 p.

Приклад опису перекладеної книги:  

Timoshenko S. P. Young D. H. WeaverW. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.). Приклад опису Інтернет-ресурсу: Kondrat'ev V. B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global pharmaceutical industry]. Available at: http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_.html.

Приклад опису дисертацій та авторефератів:

Semenov V. I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt, Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. Diss.]. Moscow, 2003. 272 p. Назви статей англійською мовою – повинні бути інформативними, не можуть містити скорочень і транслітерації, крім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об'єктів, що мають власні найменування.

Анотації і ключові слова англійською мовою для іноземних вчених і фахівців є практично єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладених у ній результатах досліджень. Анотація повинна бути: компактною, лаконічною та чіткою (об'ємом від 150 до 250 слів), інформативною (необхідно уникати застосування загальних слів, надання другорядної інформації, описи загальновідомих фактів); оригінальною, змістовною – включати опис предмета та мети роботи, матеріалів і методів її проведення, результатів і області застосування. Необхідно дотримуватися логічного опису наукових даних у тексті анотації, коротко представити висновки. Неприпустимо проводити в анотації аналітичний огляд літературних джерел, даних, отриманих в ході інших досліджень, що не несе смислового навантаження в плані уявлення цінності наукової та практичної складової розглянутої роботи для закордонних читачів; «англомовною» (текст повинен бути написаний грамотною англійською мовою, використання інтернет-перекладачів неприпустимо, у результаті їх застосування текст виглядає неузгодженим, спотвореним, без сенсу, зі значною втратою інформативності).

Статті проходять рецензування та перевіряються на плагіат. У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до друку.

Видання платне (оплата проводиться після затвердження статті до друку).

Довідки: zbirnykninako@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.