Проблеми семантики слова, речення та тексту


Фаховий збірник з філологічних наук


ISSN

2521-1218 (Print)

2521-1226 (Online)

Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т /відп. ред. Н. М. Корбозерова. – (2002–2016). – К. : Логос.

Збірник наукових праць входить до наукометричної бази України. Є фаховим виданням із дисциплін філологічного профілю. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р., No 693.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу мовної інформації: Серія КВ No 8228 від 17.12.2003 р.

Рік заснування: 1997

Періодичність: збірник видається двічі на рік, передрук не припускається

Мови видання: українська, російська, англійська, французька, німецька, іспанська

Кількість опублікованих випусків збірника з 1997 по 2016: 40.

Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства. Розраховано на широке коло філологів, викладачів, перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Cтатті пройшли відкрите, однобічне сліпе та подвійне сліпе рецензування. Всі статті перевірено на плагіат. Видання платне. Фінансується коштом авторів статей.

№ 40 (2018): Проблеми семантики слова, речення та тексту

Збірник вміщує статті, в яких досліджуються сучасні проблеми мовознавства, проблеми порівняльно історичного і типологічного мовознавства, лінгвосемантики, лінгвопрагматики, лінгвокогнітології, лінгвокомунікації та перекладознавства.

Розраховано на широке коло філологів, викладачів, перекладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. Збірник видається двічі на рік, передрук не припускається.

Статті пройшли відкрите, однобічне сліпе та подвійне сліпе рецензування. Всі статті перевірено на плагіат.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ВИПУСК № 40

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ PDF
Юлія Валеріївна Андрійченко 13-20
ПРАГМАТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ PDF (Español)
Олена Володимирівна Залєснова 21-32
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Любов Яківна Зєня, Світлана Володимирівна Роман, Ольга Олегівна Коломінова 33-51
ЗАСОБИ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІЗАЦІЇ РОМАНУ «ДЖЕЙН ЕЙР» ШАРЛОТТИ БРОНТЕ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ PDF
Тетяна Анатоліївна Ласінська 52-58
СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ “AVER BISOGNO DI” ТА “BISOGNARE” У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі італійської мови) PDF
Валерія Ігорівна Охріменко 59-73
ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД В КОМУНІКАТИВНІЙ СТРУКТУРІ ТЕКСТУ PDF
Надія Петрівна Поліщук 74-81
ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА ЗІ СФЕРОЮ-ДЖЕРЕЛОМ “ЛІТЕРАТУРА” У СУЧАСНИХ ЗМІ ІСПАНІЇ PDF
Ганна Вячеславівна Сингаївська 82-99
ПОЛІСЕМАНТИЧНІСТЬ ЛЕКСЕМИ AGUANTE У СОЦІОЛЕКТІ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ PDF
Ольга Леонідівна Толстова 100-109
РОЛЬ ГІПЕРБОЛИ В ІСПАНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ PDF (English)
Людмила Олексіївна Шевченко 110-116