СМИСЛОВА СТРУКТУРА МОДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ “AVER BISOGNO DI” ТА “BISOGNARE” У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі італійської мови)

Автор(и)

  • Валерія Ігорівна Охріменко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова:

Модальне поле, модальна структура, смислова структура, привативна необхідність.

Анотація

 

У статті розглянуто закономірності квантування інформації у мікротексті функціонування модальних одиниць aver bisogno di та bisognare на матеріалі італійської мови. Модальні одиниці aver bisogno di та bisognare задають квантування інформації в мікротексті, виступаючи у ролі ядра і утворюючи модальні структури разом з приєднувальними компонентами. Ці модальні одиниці, зберігаючи зв'язок із внутрішньою формою, містять семантичні імплікатури привативності. Модальні структури aver bisogno di та bisognare є засобами вираження модального значення привативної необхідності, в основі якого є суперечність дійсного та бажаного стану справ для суб’єкта, що підлягає модальній оцінці, і стимулює до виконання дії, спрямованої на зміну існуючого стану речей. Якщо в к онтексті функціонування aver bisogno di зазвичай вербалізується ситуативність hic et nunc, то в контексті вживання bisognare переважно описується усвідомлення суб’єктом необхідності виконання певних дій або реалізації стратегії поведінки, абажаний фрагмент дійсності розглядається не тільки з позицій онтологічного статусу, але і з позицій цінності, значущості. Мікротекст функціонування модальної структури aver bisogno di є більш пов’язаним з суб’єктоцентричною системою координат: “я – тут – тепер” і зазвичай містить розгортання інформації за перцептивним, емотивним та епістемічним сегментами. Aver bisogno di сполучається у приядерній зоні з кванторами, особовими займенниками, невизначеними референтними групами, модальним дейктиком proprio, темпоральними маркерами, verbā sentiendi. Мікротекст функціонування модальної структури bisognare характеризується розгортанням інформації за епістемічним, волітивним та аксіологічним сегментами. Привативна необхідність, виражена маркером bisognare, має тенденцію до контамінації внутрішньою можливістю, а власне мікротекст набуває узагальненого характеру і містить абстрактну лексику. Bisognare сполучається у приядерній зоні з verbā dicendi, лексичними одиницями контамінованої епістемічно-волітивної та акціональної семантики, дієсловами на позначення очікувань, сподівання, спроб та їх результату, модальним дейктиком proprio.

Біографія автора

Валерія Ігорівна Охріменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романської філології

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бондарко А. В. Темпоральность // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: [коллективная монография в 6 т. / отв. ред. Александр

Владимирович Бондарко / Беляева Е.И., Корди Н.Н., Цейтлин С.Н. и др.]. – Л. : Наука, 1990. – 263 с.

Гак В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств: сб. науч.-аналит. обзоров / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 127-135.

Охріменко В. І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові: Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.05 “романські мови” / Валерія Ігорівна Охріменко. – КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 612 с.

Охріменко В. І. Смислова структура модальних одиниць: [монографія]. – К.: Логос, 2011. – 403 с.

Шмелев А. Д. Парадоксы референции к будущему // Логический анализ языка. Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее: сб. науч.-аналит. обзоров / отв. ред. Нина Давидовна Арутюнова. – М.: Издательство “Индрик”, 2011. – С. 288-301.

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Словарь синонимов и антонимов итальянского языка / Альдо Канестри; [отв. ред. А. Б. Канестри].– [2-е изд., стереотип]. – М.: Фонд “Новое тысячелетие”, 2009. – 776 с.

Bassani G. Il giardino dei Finzi-Contini. – Milano: Oscar Mondadori, 1991. – 241 p.

Capuana L. Giacinta [Risorsa elettronica]: Tratto da: “Giacinta” di Luigi Capuana. – Roma: Editori riuniti, 1980. – Режим доступу:

http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/capuana/giacinta/pdf/giacin_p.pdf

Capuana L. Rasegnazione [Risorsa elettronica]: Tratto da: “Rasegnazione” di Luigi Capuana. – Milano: Treves, 1907. – Режим доступу:

http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/capuana/rassegnazione/pdf/rasseg_p.pdf

Capuana L. Serena [Risorsa elettronica]: Tratto da: “Serena: commedia in tre atti” di Luigi Capuana. – Catania: Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1973. – Режим доступу:

http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/capuana/ serena/pdf/serena_p.pdf

Capuana L. Un vampiro [Risorsa elettronica]: Tratto da: “Un vampiro” di Luigi Capuana. – Firenze: Passigli, 1995. – Режим доступу:

http://www.lieberlieber.it/biblioteca/c/capuana/un_vampiro/pdf/un_vam_p.pdf

Deledda G. La giustizia. – Roma: Biblioteca Economica Newton, 2003. – 158 p.

Eco U. Il nome della Rosa. – Milano: Tascabili Bompianti, 2006. – 539 p.

Moravia A. Racconti romani. – Milano: Bompiani, 1986. – 183 p.

Schiavini L. Senso unico [Risorsa elettronica]: Tratto da: “Senso unico” di Laura Schiavini. – Varese: ECO, 1997. – Режим доступу:

http://www.lieberlieber.it/biblioteca/s/schiavini/senso_unico/pdf/senso_p.pdf

Svevo I. Senilità. – Roma: Biblioteca Economica Newton 1991. – 191 p.

Chi: settimanale di politica, attualità e cultura. – N.9 / 3.03.2004. – 154 p.