ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА ЗІ СФЕРОЮ-ДЖЕРЕЛОМ “ЛІТЕРАТУРА” У СУЧАСНИХ ЗМІ ІСПАНІЇ

Автор(и)

  • Ганна Вячеславівна Сингаївська Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ключові слова:

Прецедентний феномен, сфера-джерело, література, антропонім, ЗМІ.

Анотація

У статті розглядаються деякі випадки використання прецедентних імен зі сфери-джерела “Література” в засобах масової інформації Іспанії з метою проведення дискурсивного, контекстуального, лінгвістичного і когнітивного аналізу семантики і функціональності прецедентних феноменів. Об’єктом дослідження є прецедентні імена (антропоніми) зі сферою-джерелом “Література” в дискурсі іспанських друкованих ЗМІ. Провідною для друкованої преси є функція впливу. У статті обґрунтовується використання власних назв у публіцистичному дискурсі у функції прецедентних імен, акцентується на тому, що наявність оцінного значення у структурі номена актуалізує прецедентність імені. Автор використовує описовий метод дослідження, що включає такі прийоми, як спостереження, когнітивну інтерпретацію і класифікацію. Практичний матеріал, представлений у цій статті, відібраний за допомогою методу суцільної вибірки. Особливу увагу автор приділяє прагматиці використання прецедентних феноменів і розглядає способи реалізації цільових установок публіцистів за допомогою даного явища. Використання результатів даної роботи можливо у лінгвокраїнознавчій практиці, риториці і стилістиці, у дослідженні питань, пов’язаних з національно-культурними особливостями сучасного іспанського суспільства, а також деяких аспектів міжкультурної комунікації. Прецедентні імена зі сфери-джерела “Література” є ефективним засобом актуалізації різних авторських ідей, засобом посилення їх експресивності, емоційності та оцінності.

Біографія автора

Ганна Вячеславівна Сингаївська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології

Посилання

Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с. 2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М. : Издво ЛКИ, 2010. – 264 с. 3. Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. – М. : Изд-во Московского университета, 1999. – 149 с. 4. Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание, коммуникация : Сб. статей. – М. : «Филология», 1997. – Вып. 1. – С. 82-103. 5.Олизько Н. С. Интертекстуальность как системообразующая категория постмодернистского дискурса (на материале произведений Дж. Барта) : дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. – Челябинск, 2002. – 194с. 6. Красных В. В. и др. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. – 1997. – № 3. – С. 62–75. 7. Клушина Н. И. Имя собственное на газетной полосе // Русская речь. – 2002. – N1. – С. 53-56. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russkayarech.ru/files/issues/2002/1/10- klishina.pdf 8. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. – Екатеринбург, 2007. – 207 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philology.ru/linguistics2/nakhimova-07a.htm 9. Боярских О. В. Прецедентные феномены со сферой-источником «Литература» в дискурсе российских печатных СМИ (2004-2007 гг.). Автореф. дис. … канд. филол. наук, специальность 10.02.01– русский язык. – Екатеринбург, 2008. – 24 с. 10. Быкова Л. В., Коптякова Е. Е. Функционирование прецедентного имени «Мюнхгаузен» в современных российских печатных СМИ // Litera. – 2017. – № 2. – С.1-9. DOI: 10.7256/2409-8698.2017.2.22523. URL: http://enotabene.ru/fil/article_22523.html. 11. Наумова И. А. О прецедентных феноменах из сферыисточника «русская классическая литература» в средствах массовой информации Российской Федерации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2017. – Т. 14, № 2. – С. 81–87. DOI: 10.14529/ling170212 12. Lomas C. Textos y contextos de la persuasión. Los medios de comunicación de masas y la construcción social del conocimiento / Сarlos Lomas // Enunciación, 2001. Vol. 6. Núm. 1. P. 6–12. 13. Pérez Rioja J. A. Diccionario de símbolos y mitos. – Madrid : Tecnos, 2008. – 434 р. 14. Нахимова Е. А. Прецедентные онимы в современной российской массовой коммуникации: теория и методика когнитивнодискурсивного исследования: моногр. – Екатеринбург, 2011. – 276 с.

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

ELMUNDO.es [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elmundo.es/. 16. EL PAÍS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elpais.com/ 17.ABC.es. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abc.es/.